2023-05-18

Walne Zgromadzenie MSM w 2023 roku

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni i podejmuje najważniejsze decyzje w jej sprawach. Zakres uprawnień Walnego Zgromadzenia określa Statut Spółdzielni, ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 648) oraz ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 438).